Jak nakupovat

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 odesláním objednávky souhlasíte s tím, že vámi poskytnuté osobní údaje v objednávce vytvořené na https://eshop.alfaclassic.cz/ zpracuje společnost ALFA CLASSIC, a.s. jako správce údajů pro zpracování daňového dokladu, doručení objednaného zboží a uchovává je po dobu, po kterou je povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.


Informační povinnost poplatníka (§ 25 ZoET):

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

„ESHOP.ALFACLASSIC.CZ“


 

I.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1.
Na těchto stránkách je provozován internetový obchod eshop.alfaclassic.cz nabízející prodej vybraného spotřebního zboží (dále jen „eshop.alfaclassic.cz či obchod“).


Provozovatelem eshop.alfaclassic.cz a dodavatelem nabízeného zboží je:

ALFA CLASSIC, a.s.

Černomořská 234/2

Praha - Vršovice

101 00

IČO: 26147351

DIČ: CZ26147351


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6347 (dále jen „prodávající“).


1.2.
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím eshop.alfaclassic.cz .

 

1.3.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.4.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, kdy tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

2.1.
Eshop.alfaclassic.cz obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní eshop.alfaclassic.cz. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.


2.2.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách eshop.alfaclassic.cz. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 


- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a


- informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).


2.3.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Přijetí objednávky potvrdí prodávající kupujícímu elektronickou poštou na kontaktní adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.


2.4.
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).


2.5.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky, které prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.


2.6.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

III. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

3.1.
Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky na eshop.alfaclassic.cz.

3.2.
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího č. 196269748/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s. nebo v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.


3.3.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.


3.4.
V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.


3.5.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby uvedeném na faktuře. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


3.6.
Prodávající nepožaduje po kupujícím zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.7. obchodních podmínek.

 

3.7.
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky ( dle čl.2.4.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.


3.8.
Prodávající vystaví kupujícímu fakturu a dodací list a doručí jej současně s dodávkou zboží.

 

3.9.
Případné slevy z cen zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.IV. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

4.1.
V souladu s §1829 odst. 1 občanského zákoníku má právo kupující - spotřebitel odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující - spotřebitel využít tento odkaz na vzorový formulář Odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující – spotřebitel mimo jiné zaslat na elektronickou adresu: alfaclassic@alfaclassic.cz.

 

4.2.
V případě odstoupení od kupní smlouvy (dle 4.1. obchodních podmínek) se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

4.3.
V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy (dle 4.1. obchodních podmínek), vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku zvoleného způsobu dodání zboží kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


4.4.
Kupující bere na vědomí, že na základě ustanovení §1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
-         při dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,


-         při dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,


-         při dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,


-         při dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,


-         při dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.


4.5.
Prodávající je oprávněn nárok na úhradu škody vzniklé na zboží jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

V. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


5.1.
Způsob doručení zboží určuje prodávající, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


5.2.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Dodání objednávek zajišťujeme pouze v rámci České republiky.

5.3.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.5.
V případě, že je zboží skladem je dodací lhůta po potvrzení objednávky max. 5 pracovních dní, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.6.
Nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak, dopravu zajistí prodávající na vlastní náklady. Pokud je ale souhrnná objednávka nižší než 2.000,- Kč bez DPH, účtuje se přepravné ve výši 180,- Kč bez DPH.

 

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

 

6.1.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku).

 

6.2.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, s výjimkou kupujícího – podnikatele, u kterého je při uzavření kupní smlouvy z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti (dále jen „kupující – podnikatel“), že v době, kdy kupující věc převzal,a.má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

       a.  má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával             s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

       b. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

       c.  je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; 

       d.  věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

6.3.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí; toto se netýká případu, kdy je kupujícím kupující – podnikatel.

 

6.4.
Kupující, s výjimkou kupujícího – podnikatele, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

       a. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

       b. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

       c. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při
           převzetí kupujícím; nebo

       d. vyplývá-li to z povahy věci.

 

6.5.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

6.6.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

      a.  na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není
          vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující
          požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
          Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného
          odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

      b. na odstranění vady opravou věci;

      c. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

      d. odstoupit od smlouvy.

 

6.7.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy (viz níže).

Kupující - spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu - spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

6.8.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

6.9.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující, který není kupujícím – podnikatelem, i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující, který není kupujícím – podnikatelem, i právo od smlouvy odstoupit.

 

6.10.
Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

 

6.11.
Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 

6.12.
Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.


6.13.
Práva kupujícího z vadného plnění a práva ze záruky za jakost uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

 

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

7.1.
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2.
Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící eshop.alfaclassic.cz (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící eshop.alfaclassic.cz.


7.3.
Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Eshop.alfaclassic.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.4.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.5.
Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

7.6.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

 

7.7.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

8.1.
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


8.2.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo. Dále společně vše jen jako „osobní údaje“).


8.3.
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.


8.4.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.


8.5.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.


8.6.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


8.7.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.


8.8.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (dle čl. 8.5. obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:


- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,


- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.


8.9.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


8.10.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

IX. DORUČOVÁNÍ

 

9.1.
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

 

9.2.
Zpráva je doručena:


- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,


- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,


- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,


- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


X. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

 

10.1.
Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.  Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

10.2.
Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve využít pro vyřešení nastalé situace elektronickou adresu prodávajícího alfaclassic@alfaclassic.cz.


10.3.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


10.4.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

10.5.
Přílohu obchodních podmínek tvoří tento vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a reklamační řád.

 

10.6.
Tyto obchodní podmínky včetně jejich příloh jsou platné a účinné od 10.3.2022 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo elektronicky na http://eshop.alfaclassic.cz/.

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD 

 

 I.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1.
Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) internetového obchodu eshop.alfaclassic.cz (dále jen „eshop.alfaclassic.cz či obchod“), jehož provozovatelem a dodavatelem nabízeného zboží je:ALFA CLASSIC, a.s.

Černomořská 234/2

Praha - Vršovice

101 00

IČO: 26147351

DIČ: CZ26147351


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6347 (dále jen „prodávající“).

 

1.2.
Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto Reklamačním řádem.

 

1.3.
Tento Reklamační řád se vydává pro účely stanovení postupu, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného v obchodě.

 

1.4.
Kupující je povinen před objednáním zboží seznámit se s VOP a tímto Reklamačním řádem. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

 

 II.    ODPOVĚDNOST ZA VADY A JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

 

2.1.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku).

 

2.2.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, s výjimkou kupujícího – podnikatele, u kterého je při uzavření kupní smlouvy z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti (dále jen „kupující – podnikatel“), že v době, kdy kupující věc převzal:

   a.  má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající
        nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy
        jimi prováděné 

   b. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu
       obvykle používá;

   c.  je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

   d. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

2.3.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí; toto se netýká případu, kdy je kupujícím kupující – podnikatel.

 

2.4.
Kupující, s výjimkou kupujícího – podnikatele, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

    a.  u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

    b.  na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

    c.  u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí
         kupujícím; nebo

    d.  vyplývá-li to z povahy věci.

 

2.5.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

2.6.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

    a.  na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není
         vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující
         požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však
         vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má
         kupující právo na bezplatné odstranění vady;

    b.  na odstranění vady opravou věci;

    c.  na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

    d.  odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy (viz níže).

 

2.7.
Kupující - spotřebitel, má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy takovémuto kupujícímu - spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

2.8.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

2.9.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující, který není kupujícím – podnikatelem, i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující, který není kupujícím – podnikatelem, i právo od smlouvy odstoupit.

 

2.10.
Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

 

2.11.
Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 

 III.    UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 

3.1.
Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v kterékoliv jeho provozovně.

 

3.2.
Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

3.3.
Při uplatnění práv z vad kupující spolu s reklamovaným zbožím (včetně kompletního příslušenství), předloží doklad o zakoupení zboží u prodávajícího. Na místě bude mezi kupujícím a prodávajícím (příslušným pracovníkem prodávajícího) sepsán a podepsán reklamační protokol, který musí obsahovat:


      a.  označení kupujícího (jméno, adresa, případně název, sídlo a identifikační číslo, a dále alespoň
           telefonní číslo či elektronická adresa),

      b.  označení reklamovaného zboží s uvedením šestimístného kódu prodávajícího a názvu zboží,

      c.   množství reklamovaného zboží,

      d.  popis vady nebo způsobu, kterým se vada projevuje,

      e.  číslo dodacího listu, na kterém bylo zboží kupujícím zakoupeno,

      f.  datum nákupu reklamovaného zboží,

      g. datum reklamace,

      h. požadovaný způsob vyřízení reklamace, tj. kupujícím uplatněné právo z vadného plnění,

      i.  podpis kupujícího, případně též zároveň razítko kupujícího.

 

3.4.
Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující požadovanou součinnost neposkytl.

 

 IV.    VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 

4.1.
Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

 

4.2.
Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.

 

4.3.
Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno uskutečnit.

 

4.4
Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 

4.5.
Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace (reklamační protokol či potvrzení o reklamaci) a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout zboží vydat.

 

4.6.
Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace.

 

4.7. 
Prodávající neuzná reklamaci:

     a.  která nebyla kupujícím uskutečněna v souladu s tímto Reklamačním řádem,

     b.  která nebude přímo uznaná výrobcem reklamovaného zboží (v případě, že prodávající není
          přímým výrobcem daného zboží),

     c.   která je provedena o vadě, jež nepochybně neexistovala v okamžiku převzetí zboží kupujícím,
          případně se vyskytla po této době na základě zavinění kupujícího,

     d.  která je provedena po době, kdy uplynula doba záruky za jakost dodaného zboží,

     e.  která se týká vad obalu zboží a tyto vady jsou reklamované později než při fyzickém převzetí zboží
          kupujícím od prodávajícího a nebudou zaznamenané na dodacím dokladu prodávajícího.

 

 V.    SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST

 

5.1
Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto Reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

 

 VI.    NÁKLADY REKLAMACE A ŘEŠENÍ SPORŮ

 

6.1.
Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 

 VII.    SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

7.1.
Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti od 10.3.2022 do jeho zrušení nebo do vydání Reklamačního řádu s pozdějším datem účinnosti.

 

7.2
V otázkách tímto Reklamačním řádem neupravených se postupuje podle Občanského zákoníku v platném znění, případně dalších platných obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky.

 

 

Jak nakupovat

Objednání zboží v internetovém obchodě eshop.alfaclassic.cz je velice snadné a probíhá BEZ REGISTRACE (pokračujte prosím bodem 2). Pro jistotu jsme vám však ještě připravili jednoduchý návod, jak bez problémů nakoupit.

1. Přihlášení - PLATÍ POUZE PRO REGISTROVANÉ PARTNERY

 • zadáním Vašeho přihlašovacího jména a hesla se přihlásíte
 • pokud jste náhodou zapomněli heslo, stačí pouze zadat Vaši emailovou adresu, kterou jste zadal/a při registraci a Vaše přihlašovací údaje Vám na ni budou obratem zaslány
 • po přihlášení budou v e-shopu u jednotlivého zboží zobrazeny ceny, které přísluší zákaznické kategorii, ve které se nacházíte (případně individuální cena)
 • v případě potřeby můžete využít funkci „Schvalovací proces“, kterou si sami můžete nastavit při zpracování Vaší objednávky zaškrtnutím checkboxu „Nastavit schvalování“. Po zaškrtnutí checkboxu se zobrazí dvě úrovně na emaily schvalovatelů. Pokud budete chtít schválit pouze jedním schvalovatelem, zadáte pouze jeden email.
  Po odeslání objednávky přijde schvalovatelům email s rekapitulací objednávky a tlačítkem „Schválit“/„Zamítnout“. Následně proběhne buď odeslání objednávky k nám do e-shopu nebo odeslání emailu tvůrci objednávky s informací, že objednávka byla zrušena.

 Registrovaným partnerem se rozumí zákazník, který je evidován v databázi společnosti Alfa Classic, a.s. Pro registraci je nutné kontaktovat obchodního zástupce nebo zákaznický servis společnosti.

 

2. Výběr zboží a vložení do nákupního košíku

 • nákupní košík lze plnit jednak přímo z výpisu zboží v dané kategorii (kliknout na ikonku košíku) nebo z výpisu detailních informací o daném zboží, kde můžete upřesnit požadované množství 

3 . Vyhledávání

 • varianty vyhledávání:
  - část názvu, velikost balení
  - kód produktu z katalogu
  - EAN kód produktu
 • do vyhledávacího pole zadejte hledaný výraz a stiskněte Enter a nebo klikněte levým tlačítkem myši na tlačítko Hledat. Pro úspěšné vyhledávání v celém sortimentu zvolte záložku Vše

4. Odeslání objednávky

 • objednávku odešlete jednoduše přes nákupní košík
 • vyplňte informace potřebné pro odeslání (jméno a příjmení, adresa, ...)
 • zvolíte typ dopravy a způsob platby
 • v případě osobního odběru je platba možná pouze v hotovosti, karty nejsou akcepovány
 • odešlete objednávku
 • na emailovou adresu uvedenou v objednávce přijde potvrzení o objednání Vašeho zboží

 

V Říčanech, dne 10.3.2022